Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Namens de Belastingdienst/Toeslagen helpt de stichting Sociale Banken Nederland (SBN) u bij het
oplossen van uw private (en een beperkt aantal publieke) schulden.
Om u goed te kunnen helpen, moeten wij sommige persoonsgegevens van u verwerken.
Verwerken van gegevens kan zijn: het verzamelen, gebruiken, delen en beschermen van die
gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verwerken en hoe
we dat veilig doen.

Wat betekenen de begrippen?

In deze privacyverklaring staan verschillende begrippen. Wat ze betekenen leggen we hieronder uit:

 • Persoonsgegevens: alle informatie die iets zeggen over u, zoals uw burgerservicenummer,
  uw adres of de hoogte van uw schulden.
 • Verwerking van persoonsgegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
  opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen en gebruiken van gegevens. Eigenlijk
  alles wat je met persoonsgegevens doet, is te zien als een verwerking.
 • Betrokkene: dat bent u, de (natuurlijke) persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan
  worden door het gebruik van de persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: dat is in dit geval de Belastingdienst/Toeslagen.
 • Verwerker: dat is in dit geval stichting SBN, hierna SBN. SBN verwerkt uw persoonsgegevens
  in opdracht van de Belastingdienst/Toeslagen.

Waarom verwerkt SBN uw persoonsgegevens?

SBN verwerkt persoonsgegevens met als doel de afwikkeling uw private (en een beperkt aantal publieke) schulden, als gedupeerde ouder van de kinderopvangtoeslagaffaire, en die van uw toeslagpartners zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast hebben sommige gedupeerde ouders de eerder ontvangen compensatie gebruikt om hun schulden af te betalen. Onder bepaalde voorwaarden worden deze al betaalde schulden alsnog vergoed. Om dit mogelijk te maken verwerkt SBN persoonsgegevens. 

SBN mag uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van
de taak van algemeen belang die Belastingdienst/Toeslagen (verwerkingsverantwoordelijke) heeft.
Deze taak staat in het (wettelijke) Besluit betalen private schulden en in het Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag. Op basis van diezelfde taak van algemeen belang, verwerkt SBN de persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerkt SBN?
SBN verwerkt hierbij de volgende gegevens van u:

 • Naam
 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Of u ondernemer bent of niet
 • Datum afloop moratorium
 • Of u onder een andere (financiële) regeling valt zoals de MSNP;
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Contactgegevens (e-mail en
  telefoonnummer)
 • Toegangs- en identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Regeling waaronder u eventueel valt
 • Handtekening
 • Burgerservicenummer
 • Klantnummer en openstaand bedrag indien dit vermeld staat op de door u ingediende factuur
 • audittrail inlogpogingen van het portaal
 • Klikbedrag op e-mails
 • Gegevens die u bij ons Service Centrum opgeeft
 • Bijzondere persoonsgegevens*

* indien deze af te leiden zijn uit de door u opgegeven schulden of geüploade documenten, hierbij kunt u denken aan de gegevens die af te leiden zijn van uw pasfoto, of bijvoorbeeld het feit dat u lid bent van een politieke partij als u hiervan een factuur indient.

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de afhandeling van uw private schulden te kunnen
doen.
Van de (eventuele) (ex)partner die geen toeslagpartner is, verwerkt SBN de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • geboortedatum

Van een behandelaar, wanneer u hulp krijgt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Gemeente 

Van een schuldeiser kunnen de volgende gegevens worden verwerkt: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Overige gegevens vermeld op de factuur/het bewijsstuk

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?

Het uitgangspunt is dat SBN geen persoonsgegevens verstrekt aan een andere partij. Dit zal SBN
alleen doen als die andere partij kan aantonen dat zij uw persoonsgegevens nodig hebben. Soms is
SBN op basis van wet- en regelgeving verplicht uw persoonsgegevens te delen. Als SBN uw
persoonsgegevens deelt, delen wij altijd zo min mogelijk gegevens van u.

SBN deelt uw persoonsgegevens in ieder geval met de kredietbank die uw aanvraag voor het
afhandelen van uw private (en soms: publieke) schulden behandelt. Verder deelt SBN gegevens ook met de verwerkingsverantwoordelijke; de Belastingdienst/Toeslagen.

Wanneer SBN een andere organisatie, een ‘subverwerker’ van persoonsgegevens, vraagt om de
verwerking van persoonsgegevens voor een deel of geheel over te nemen, deelt SBN de
persoonsgegevens met deze partij. Als SBN dat doet, worden afspraken met die subverwerker
gemaakt in een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is geregeld dat ook zij zorgvuldig
met uw persoonsgegevens omgaan zoals SBN dat ook doet.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

SBN gebruikt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw private schulden. De gegevens die u
hiervoor aan ons verstrekt, vallen onder archiefwaardige gegevens. SBN bewaart de gegevens zolang
als de Belastingdienst/Toeslagen aangeeft. Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan
noodzakelijk.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

SBN doet er alles aan om de verwerking van persoonsgegevens zo nauwkeurig en veilig mogelijk te
laten plaatsvinden. De mensen die bij SBN werken hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
Zij houden de persoonsgegevens die zij te zien krijgen voor de afhandeling van uw private schulden
dan ook geheim. Dat is alleen anders als in de wet staat dat zij iets moeten melden; bijvoorbeeld aan
de politie of het openbaar ministerie als er een strafbaar feit wordt gepleegd. Of als een taak alleen
kan worden uitgevoerd als uw persoonsgegevens worden medegedeeld, bijvoorbeeld als SBN
contact opneemt met uw schuldeisers.

SBN zorgt ervoor dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en tegen verwerkingen die
niet toegestaan zijn. Daarvoor nemen we technische en organisatorische maatregelen.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EU of EER doorgegeven?

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese
Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Waar hebt u recht op?

Wilt u uw rechten uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar privacy@sbn.nl. Schrijf in de e-mail duidelijk welk recht u wilt uitoefenen. SBN zal dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, reageren. U hoeft daarvoor niets te betalen.

U mag die persoonsgegevens bekijken, aanpassen als ze niet kloppen of laten verwijderen. Dit kunt u
aan SBN vragen. Hierna vindt u een opsomming van uw rechten als betrokkene.

 • Recht op inzage
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Meer informatie over bovenstaande rechten kunt u vinden via deze link.

Niet altijd kan SBN aan uw verzoek tot het uitvoeren van uw rechten voldoen, bijvoorbeeld als u
dossier is afgehandeld en u ons vervolgens vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen. Zoals eerder
in deze verklaring beschreven, moeten wij op basis van de Archiefwet verplichtingen uw
persoonsgegevens bewaren. Mochten wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek, dan zullen wij dit
gemotiveerd aan u laten weten.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

SBN maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering bij de afhandeling
van uw private schulden.

Wijzigingen in deze verklaring

SBN kan deze privacyverklaring wijzigen of aanvullen wanneer dat nodig is. Als er belangrijke
wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring, zal de datum waarop deze gewijzigd wordt,
worden toegevoegd. Ook zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u kennis laten nemen van de
gewijzigde verklaring.

Wij raden u ook aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen om te weten hoe wij uw
persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Contact

Als u vragen of klachten hebt over deze privacyverklaring, kunt u terecht bij het service center van
SBN. Het servicecentrum is te bereiken op 088-1410560. Ook kunt u hierover een e-mail sturen naar
privacy@sbn.nl.

De gesprekken met de medewerkers van het Service Center worden opgenomen. Dat gebeurt om
achteraf te bepalen of u goed bent geholpen door ons. Als we bijvoorbeeld weten wat voor vragen u
stelt, kunnen we die informatie ook gebruiken om andere mensen beter en sneller te kunnen helpen.
We gebruiken de opnames ook om aan onze opdrachtgever, Belastingdienst/Toeslagen, te kunnen
vertellen wat we doen. Daarbij zorgen we er altijd voor dat Belastingdienst/Toeslagen niet meer kan
zien dat u het was die een vraag hebt gesteld.

Mocht het service center van SBN u niet naar genoegen kunnen helpen met uw klacht over de
gegevensverwerking, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link.

Contactgegevens SBN

Sociale Banken Nederland
privacy@sbn.nl
088-1410560

Contactgegevens Belastingdienst/Toeslagen

Belastingdienst
Postbus 2508
6401 DA Heerlen